JRC raport kinnitab: tuumaenergia vastab roheenergia tingimustele, on jätkusuutlik ja sobib EL taksonoomiasse

JRC raport Euroopa Komisjoni lehel, koopia here

Euroopa Liidu poliitikakujundajaid sõltumatute teadusuuringute ja tõenduspõhise infoga toetav Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Centre – JRC) hindas tuumaenergia tootmise kogutsükli mõjusid nii kliimaeesmärkide kui keskkonnamõjude osas, pöörates seal hulgas erilist tähelepanu tuumajäätmetele. 

JRC raporti järeldus on, et tuumaenergia tootmine vastab kriteeriumitele – see ei kahjusta inimeste tervist ega keskkonda rohkem kui ükski teine jätkusuutlik energiatootmise tehnoloogia.

Uuringu eesmärk oli jõuda selgusele, kas tuumaenergia vastab Euroopa Liidu energialiikide taksonoomia DNSH ehk “ei tekita märkimisväärset kahju” kriteeriumitele, mille alusel saavad näiteks taastuvenergia projektid kasutada EL finantsinstrumente, näiteks toetust või laenu. 

JRC uurimuse tulemused on esitatud raportis “Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’)” ehk Euroopa Liidu ühtsesse jätkusuutliku rahastamise klassifitseerimissüsteemi arvamise alusdokumendis. Selle dokumendi alusel määratakse, kas investeeringuid käsitletakse “roheliste” ja “säästlikena”.

Energialiikide võrdluses hinnatakse erinevate teaduslike meetodite abil lisaks kliimaeesmärkide toetamisele muu hulgas ka mõju keskkonnale ja majandusele ning ohutust inimtervisele. 

Uuring ei tuvastanud teaduspõhiseid tõendeid selle kohta, et tuumaenergia kahjustab inimeste tervist või keskkonda rohkem kui teised taksonoomias esindatud kliimamuutusi pidurdavad energialiigid. Erinevate elektritootmistehnoloogiate (nt nafta, gaas, taastuvad energiaallikad ja tuumaenergia) mõjude võrdlus inimeste tervisele ja keskkonnale näitab, et tuumaenergia mitteradioloogilised mõjud on enamasti võrreldavad hüdroenergia ja taastuvate energiaallikatega,” seisab raportis.

Seni ei ole tuumaenergiat EL taksonoomiasse lisatud ega seda sealt ka välja arvatud, kuna varasemalt on  Jätkusuutliku rahastuse tehniline ekspertrühm (TEG – Technical expert group on sustainable finace) soovitanud tuumaenergiat hinnata ekspertidel, kellel on põhjalikud teadmised tuumaenergia kogutsüklist. TEG-i peamised küsimused puudutasid radioaktiivsete materjalide käitlust ja lõppladustamist.

JRC raport rõhutabki nüüd, et “valitseb laialdane teaduslik ja tehniline üksmeel, et kõrgaktiivsete pika poolestusajaga radioaktiivsete jäätmete ladestamist sügavates geoloogilistes lasundites peetakse tänapäevaste teadmiste kohaselt asjakohaseks ja ohutuks viisiks jäätmete eraldamisel biosfäärist väga pika aja jooksul.”

2020. aastal alustas Euroopa Komisjon põhjalikku tööd hindamaks, kas lisada tuumaenergia ELi keskkonnasäästlike tegevuste taksonoomiasse või mitte. Esimese sammuna koostas Teadusuuringute Ühiskeskus tehnilise aruande tuumaenergia „ei tekita märkimisväärset kahju” kriteeriumitele vastavuse aspektides. See raport on tõenduspõhiseks sisendiks Euroopa Komisjonile poliitikate väljatöötamisel – enne vastuvõtmist töötavad raporti läbi kaks sõltumatut ekspertkogu – Kiirguskaitse ja jäätmekäitluse ekspertrühm ning Tervise-, keskkonna- ja tekkivate keskkonnamõjude teaduskomitee. Ekspertkogud esitavad oma aruanded Euroopa Komisjonile kolme kuu jooksul.

Samal teemal: World Nuclear News, Reuters, Euractiv, World Nuclear Association, Foratom