Uue põlvkonna väikese tuumajaama kaalumist toetab 68% küsitletuist

Uue põlvkonna väikese tuumajaama kaalumist toetab 68% küsitletuist

Jaanuaris Kantar Emori poolt läbi viidud küsitluse tulemuste põhjal toetab või pigem toetab uue põlvkonna tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektriga varustuskindluse tagamiseks 68% küsitluses osalenuist.

Seejuures on võrreldes 2021. aasta augusti küsitlusega „pigem jah“ vastanute osakaal kasvanud 30%-lt 32%-le ning selgelt „jah“ vastanute osakaal kasvanud 27%-lt 36%-le. Märkimisväärselt on tõusnud ka tuumaenergiat pooldavate naiste osakaal – kui augustis pooldas või pigem pooldas tuumajaama kaalumist 40%, siis jaanuaris 54%. Meeste toetus on püsinud aastate jooksul märgatavalt kõrgem, küündides viimati 83%-ni.

„Kõrged gaasi- ja elektrihinnad sel sügistalvel on pannud inimesi tõsiselt energiast huvituma ja aduma, et põhjamaal ainult heale ilmale loota ei saa. Eesti on piisavalt küps kaalumaks tõsiselt kümne aasta perspektiivis 20. sajandi põlevkivienergeetika asendamist 21. sajandi uue põlvkonna tuumaenergeetikaga,“ märkis Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets.

Küsitluses küsiti ka, millist elektri tootmise liigi arendamist vastaja Eestis pooldab, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega. Eelistatuim oli tuuleenergia (57%), järgnesid uue põlvkonna tuumajaam (52%) ning päikeseenergia (50%). Põlevkivielektrit õli tootmise kõrvalt toetaks 20%, hakkepuidu põletamist 15% ning maagaasi arendamist vaid 10% küsitletuist.

Küsitletud said tuua välja ka peamised väikese moodulreaktori Eestis arendamise plussid ja miinused. Peamisteks positiivseteks mõjudeks peeti elektri varustuskindluse tagamist iga ilmaga ja soodsamaid elektri hindu, kõhklusi tekitas aga tuumajäätmete hoiustamise teema ning veidi väiksemal määral avariirisk (ka uue tehnoloogiaga).

Kantar Emor viib Fermi Energia tellimusel küsitlusi läbi kaks korda aastas mõõtmaks Eesti ühiskonna hoiakuid uue põlvkonna väikese moodulreaktoriga tuumajaama kaalumiseks ja kasutuselevõtuks Eestis.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top