EL ja Eesti kliimapoliitika

2017. aastal oli Eesti summaarne kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogus 20,9 miljonit tonni(20 879,9 kt) süsinikdioksiidi ekvivalenti (CO2 ekv).

Energeetikasektor on suurim kasvuhoonegaaside allikas Eestis. 2017. aastal pärines 88,8 protsenti Eesti kasvuhoonegaaside heitkogusest energeetika-valdkonnast. Allikas: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/rahvusvaheline-aruandlus/kui-palju-eestis-kasvuhoonegaase-tekib

Sellega on Eesti inimese kohta CO2 emissioon maailma üks kõrgemaid. Allikas: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=EN.ATM.CO2E.PC&country=#

Vastavat 2017 aastal Riigikogu poolt kokku lepitud „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ on Eesti pikaajaline siht vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks ligi 80 protsenti võrreldes 1990. aasta heitetasemega. Absoluutnumbrites tähendab see maksimaalselt 8 mln t CO2 heidet 2017. a. heitetasemelt 22 mln t.

Antud eesmärgi saavutamiseks: „Eestist kujundatakse atraktiivne keskkond eelkõige kasvuhoonegaaside heidet vähendavate innovaatiliste tehnoloogiate, toodete ja teenuste arendamiseks.

Samuti soodustatakse nende eksporti ja globaalset rakendamist kliimamuutustega seotud üleilmsete probleemide lahendamiseks. Ning „8. Tööstuslikes protsessides soodustakse valdavalt vähese CO2 eriheitega tehnoloogiate rakendamist ning ressursside tõhusat kasutamist.“

Vaata ka Keskkonnaministeeriumi “Kliimapoliitika põhialused aastani 2050”, mille leiad siit.

Scroll to Top