65% toetab tuumajaama kaalumist varustuskindluse tagamiseks

Fermi Energia tellitud ja Kantar Emori poolt augusti keskel läbi viidud arvamusuuringust selgub, et uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks pooldab (36%) või pigem pooldab (29%) kokku 65% elanikkonnast.

Kindlalt vastu on 11% ning pigem vastu 10%, kokku 21%. Vastata ei osanud 14% küsitletuist.

Sarnaselt eelmiste küsitluskordadega küsiti ka seekord, millist elektri tootmise liigi arendamist Eestis pooldatakse, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega. Eelistatumad energialiigid on jätkuvalt kõik süsinikheitmeta liigid – tuuleenergia (56%), uue põlvkonna tuumajaam (52%) ja päikeseenergia (50%).

Peamisteks tuumajaama Eestis arendamise plussideks peetakse elektri varustuskindluse tagamist iga ilmaga (58%) ning soodsamaid elektrihindu (51%) ning peamisteks miinusteks tuumajäätmete hoiustamist (63%) ja avariiriski (47%).

Oluliselt suurem toetusprotsent tuumaenergiale valitseb meeste seas (81%), naiste toetus on olnud alati tagasihoidlikum, nii ka seekord (54%). Samas on ka naiste toetus pikaajalises vaates selgelt kasvav.

Vanuserühmadest on tugevamad toetajad nii kõige nooremad (15-34a, 68%) kui ka kõige vanemad (65-84a, 74%). Varasemaid küsitlusi arvesse võttes on tuumajaama toetajate osakaal ootuspäraselt suurem kõrgema haridusega vastajate seas. Kui kuni keskharidusega inimestest toetab tuumajaama kaalumist 64%, siis kõrgharitutest 71%.

Erakondliku eelistuse lõikes on kõigi erakondade toetajad tuumajaama kaalumisele (pigem) poolt.

Fermi Energia tellib tuumaenergia kasutuselevõtuga seotud hoiakute uuringuid regulaarselt alates 2019. aastast.