Pooled Viru-Nigula ja Lüganuse elanikud toetavad väikese tuumajaama kaalumist koduvalda 

Septembris Viru-Nigula ja Lüganuse valdades Norstati poolt läbi viidud küsitlus näitab, et kohalike elanike seisukoht tuumajaama kaalumisele koduvalda on muutunud selgemaks.  

Võrreldes jaanauriga on mõlemas vallas kasvanud tugevate toetajate osakaal. Kui jaanuaris leidis 17% Lüganuse vallas ja 16% Viru-Nigula vallas küsitletuist, et toetab uue põlvkonna väikese tuumajaama kaalumine koduvalda, siis septembris kasvasid selgelt jaatavad seisukohad mõlemas vallas 33%-ni. Märgatavalt on vähenenud ka „ei oska öelda“ vastanute osakaal – Viru-Nigula vallas 15%-lt 11%-le ning Lüganuse vallas 21%-lt 7%-le. 

Suuremad tuumajaama kaalumise toetajad on mehed (41% „jah“, 22% „pigem jah“) ning vanuses 25-44 (täpsemalt vanusegrupis 25-34 46% „jah“ ja 20% „pigem jah“ ning vanusegrupis 35-44 41% „jah“ ja 25% „pigem jah“).

Ka tuumajaama kaalumise vastaste seisukoht on viimase küsitlusega rohkem kinnistunud. Kui jaanuari küsitluses vastas „ei 14% ja „pigem ei“ 18%, siis septembris vastavalt 26% ja 13%. 

Lisaks küsiti vastajailt ka seda, millist kasu nähakse tuumajaamast vallale, ning millised oleks jaama kaalumisel lahendamist vajavad väljakutsed. Mõlemas vallas toodi välja, et tuumajaam võiks tuua uusi töökohti, soodsama elekrihinna ja aidata üldiselt kaasa valla arengule; väljakutsetena aga nähakse keskkonnariskide maandamist, lahendust jäätmetele  ja seda, kas (riigi eriplaneeringu protsessis) asukohavalik jõuab sobiva asukoha tuvastamiseni.

Fermi Energia tellib uuringufirmadelt avaliku arvamuse uuringuid alates 2019. aastast. Viru-Nigula ja Lüganuse valdades kui ettevõtte hinnangul potentsiaalsetes tulevastes tuumajaama asukohavaliku protsessis osalevates omavalitsustes viidi uuring läbi teistkordselt.